Middle of nowhere next to nothing


 
Elis.17.Estonia